نتایج جستجو
صفحه ۵ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۵۵ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/09/30 http://scetf.ir/.../13951228115603124گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، این تشکیل از هدف سهام و حق در صندوق این هدف، به نیل برای گردد. گذاران...  
PDF صورت مالی منتهی به 30 آذر ماه 1396 صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما http://scetf.ir/FundData/Articles/13961025095135292.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  ٌصضت تا اسٕی اضظش ٚ ضسٜ تٙعیُ اضظش تیٗ تفاٚت. ضٛز ٔی تٙعیُ زضغس 5 ثاتت زضآٔس تا تٟازاض اٚضاق ضسٜ تضٕیٗ سٛز ب:الحسا‌علی یا بتثادسآهذ ‌ با بْاداس اٍساق ٍ باًکی سپشدُ...  
PDF گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری... http://scetf.ir/FundData/Articles/13960503093328756.pdf ۱۳۹۸/۲/۱۴ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF گزارش پرتفوی ماهیانه صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره منتهی... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190930124650607.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  ميانگين موزون خالص ارزش فروش هر سهم‫ جمع مبلغ‫درآمد فروش‫درآمد تغییر ارزش‫درآمد سود سهام‫سهام‫ درصد از ‫ کل درآمد ها جمع مبلغ‫درآمد فروش‫درآمد تغییر ارزش‫درآمد...  
PDF صورتهای مالی سالانه منتهی به 1398/12/29 حسابرسی نشده http://scetf.ir/FundData/Articles/20200419152707308.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  مبلغ محاسبه شدة سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي الحساب، سپرده و گواهي هاي سپرده بانكي با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقي مانده تا...  
PDF گزارش عملکرد 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه سال 1396صندوق سرمایه گذاری... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/13960503093328756.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، و در بورس شده پذیرفته سهام و حق تقدم خرید سهام در صندوق این هدف، به...  
PDF صورتهای مالی 3 ماهه منتهی به 31 خردادماه 1394 http://scetf.ir/.../13951228113954650صورتهای_مالی_3_ماهه_منتهی_... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  گیرد می بر در را مالی تأمین مخارج سهام اقساطی خرید و اعتباري مالی سساتؤم ها، بانک از دریافتی تسهیلات کارمزد و سود .شود می شناسایی هزینه عنوان به وقوع صندوق‌سرمایه‌گذاري‌سپهر‌کاریزما...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند... https://www.scetf.ir/.../13960203165027012گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۴ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
PDF صورت مالی منتهی به سال مالی 1393/12/29 (حسابرسی نشده) http://scetf.ir/.../13951228114414604صورت_مالی_منتهی_به_سال_مال... ۱۳۹۸/۸/۱۹ -  گذاران سرمایه نصیب ممکن بازدهی بیشترین شود می تلاش قبول، مورد ریسک پذیرش به توجه با. است سبد این مدیریت منتشره سپرده مشارکت، گواهی اوراق فرابورس، و در بورس شده...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 30اسفند ماه1395 http://scetf.ir/.../13960224183818040گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۲۲ -  هجوغ زض یضأ حك اظ تاضٌس، زاضتِ اذتیاض زض ضا هوتاظ ٍاحسّای اظ ول است: شیل اضراظ ضاهل اًس تَزُ یضأ هوتاس ٍاحذّای تعذاد هوتاس ٍاحذّای دارًذگاى ًام ردیف تولک...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.