نتایج جستجو
صفحه ۲ | ۱۰۵ نتیجه (۱.۷۵۴ ثانیه)
جستجو شما به طور اختصاصی در سایت www.scetf.ir انجام شد.برای جستجوی تمام وب اینجا را کلیک کنید.
نتایج وب
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... http://scetf.ir/FundData/Articles/20200329104535716.pdf ۱۳۹۹/۳/۲۱ -  دوره ضربدر تعداد در پایان دوره ارزش دفتري خالص ارزش فروش تعداد شرح سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ارزش دفتري خالص ارزش فروش تعداد سود و زیان ناشی از تغییر...  
PDF صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20191021174954228.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۶ -  درآمدها منظور می سایر حساب به زمان گذشت با اسمی ارزش و شده تنزیل یا ثابت درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود ب:الحساعلی یا بتدرآمد ثا با بهادار اوراق و بانکی سپرده...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 (... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20190424172619200.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  1/0سالاوٍ وارمشد مدٔز سپزدِ گًآَ اس حاصل سًد درصد 1/0 سالاوٍ ي تمله تحت ثاتتِ درآمد تا تُادار ايراق ريساوٍ درآمد اس درصد 2 علايٌ تٍ آوُا در گذارْ سزمأٍ مجاس وصاب مٕشان...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفند ماه 1397 (... http://scetf.ir/FundData/Articles/20190424172619200.pdf ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  1/0سالاوٍ وارمشد مدٔز سپزدِ گًآَ اس حاصل سًد درصد 1/0 سالاوٍ ي تمله تحت ثاتتِ درآمد تا تُادار ايراق ريساوٍ درآمد اس درصد 2 علايٌ تٍ آوُا در گذارْ سزمأٍ مجاس وصاب مٕشان...  
PDF صورتهای مالی صندوق با سرمایه گذاری سپهر کاریزما برای دوره میانی 6ماهه... http://scetf.ir/FundData/Articles/20191021174954228.pdf ۱۳۹۹/۳/۹ -  درآمدها منظور می سایر حساب به زمان گذشت با اسمی ارزش و شده تنزیل یا ثابت درآمد با بهادار اوراق شده تضمین سود ب:الحساعلی یا بتدرآمد ثا با بهادار اوراق و بانکی سپرده...  
PDF صورت های مالی میان دوره ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 صندوق سرمایه... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20200118171908922.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  حساب در وجوه مانده کمترین به توجه با روزانه طور به بانکی تا ماندهباقی مدت گرفتن در نظر با و اوراق همان نرخ سود از استفاده با بانکی سپرده هايگواهی و سپرده الحسابعلی...  
PDF صورت های مالی برای سال مالی منتهی به تاریخ 30 اسفند ماه 1395 (... http://scetf.ir/.../13960203165100751صورت_های_مالی_برای_سال_مال... ۱۳۹۸/۹/۲۶ -  تٝ تٛجٝ تا رٚسا٘ٝ عٛر تٝ تا٘ىی سپززٜ سٛز ٕٞچٙیٗ اٚراق ٕٞاٖ ٘زخ سٛز اس استفازٜ تا تا٘ىی سپززٜ ٞاي ٌٛاٞی ٚ سپززٜ اِحساب ػّی یا ثاتت زرآٔس تا تٟازار اٚراق سٛز ضسٜ ٔحاسثٝ...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 http://scetf.ir/.../13951228115523244گزارش_عملکرد_صندوق_سرمایه_... ۱۳۹۸/۹/۱۰ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، این تشکیل از هدف سهام و حق در صندوق این هدف، به نیل برای گردد. گذاران...  
PDF قابل معامله سپهر کاریزما صورت وضعیت پورتفوی برای ماه منتهی به... https://www.scetf.ir/FundData/Articles/20200329104535716.pdf ۱۳۹۹/۲/۱۲ -  دوره ضربدر تعداد در پایان دوره ارزش دفتري خالص ارزش فروش تعداد شرح سود و زیان ناشی از تغییر قیمت ارزش دفتري خالص ارزش فروش تعداد سود و زیان ناشی از تغییر...  
PDF گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما منتهی به 1392/12/29 https://www.scetf.ir/.../13951228115523244گزارش_عملکرد_صندوق_سر... ۱۳۹۹/۲/۲۰ -  است سبد این مدیریت و مالی های دارایی از سبدی تشکیل و گذاران سرمایه از سرمایه آوری جمع صندوق، این تشکیل از هدف سهام و حق در صندوق این هدف، به نیل برای گردد. گذاران...  
×

پارسی‌جو را چگونه تجربه کردید؟

?
در شبکه های اجتماعی نیز می‌توانید پیغام تان را به گوش ما برسانید.